Zálesák Liteň

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro účast na LDT

1. Toto jsou základní všeobecné podmínky provozovatele tábora pro organizaci a průběh letního dětského tábora.

2. Kontaktní údaje: viz sekce Kontakty

3. Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu. Účastník je povinen řídit se táborovým řádem a pokyny vedoucích. Nerespektování vedení tábora a narušování organizace tábora může znamenat ohrožení bezpečnosti všech účastníků, a může mít proto za následek v krajním případě i vyloučení účastníka z tábora.

4. Podáním přihlášky zákonný zástupce dítěte souhlasí s registrací dítěte ve spolku Česká tábornická unie, z.s. – T.K. Zálesák Liteň na aktuální kalendářní rok.

5. Při nástupu do tábora je zákonný zástupce dítěte povinen předat lékařský posudek o způsobilosti dítěte k účasti a prohlášení o bezinfekčnosti. Bez tohoto dokladu vedení tábora dle zákona nesmí dítě na akci přijmout.

6. Při nástupu do tábora je zákonný zástupce dítěte povinen informovat zdravotníka a vedení tábora o aktuálním zdravotním stavu dítěte, všech zdravotních, dietetických a jiných omezeních a všech okolnostech, které je třeba u dítěte zohlednit během pobytu na LDT, léky a léčiva, které dítě užívá, předat řádně označené jménem dítěte táborovému zdravotníkovi s kompletními informacemi o jejich užívání a aplikaci.

7. Zákonný zástupce dítěte odpovídá za případné poškození vybavení ubytovacího zařízení či majetku provozovatele zaviněné dítětem v době trvání LDT a v případě finančních nákladů na opravu či náhradu škody se bude v odpovídající výši podílet na úhradě.

8. Návštěvy rodičů a jiných rodinných příslušníků nejsou v průběhu tábora z hygienických i psychologických důvodů žádoucí! Návštěva rodinných příslušníků je možná jen ve výjimečných případech a pouze po předchozí domluvě s vedením tábora. Posílejte raději svým dětem hodně dopisů a pohledů. Pošta je pro děti z psychologického hlediska ideálním spojením s domovem a každý pohled či dopis udělá vždy dětem velikou radost. (Informujte o tom prosím i ostatní rodinné příslušníky, zejména prarodiče ad.)

9. Z hygienických důvodů je zakázáno posílání balíků s jakýmkoliv druhem potravin! Potraviny ve stanech podléhají rychle tepelné zkáze, navíc i dobře zabalené trvanlivé potraviny zapříčiňují rychlé stahování hlodavců a hmyzu, již mohou představovat hygienické riziko. (Informujte prosím i ostatní rodinné příslušníky.)

10. Je přísně zakázáno brát na tábor jakékoliv nebezpečné předměty: velké nože (výjimkou jsou pouze kapesní nože z doporučené výzbroje), mačety, praky, jakékoliv vzduchové pušky či pistole, nebo jiné zbraně a nebezpečné předměty, jakoukoliv zábavní pyrotechniku, zapalovače či zápalky, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a omamné látky, materiály ohrožující mravní výchovu dětí a mládeže apod.

11. Důrazně nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, přehrávače, tablety, notebooky apod. (na táboře není el. proud, zařízení nelze dobíjet, a tábor je také ideální příležitostí pro odpočinek od všech moderních technologií), dále jakékoliv cenné předměty, šperky, větší částky peněz a jiné předměty, které by děti během pobytu mohly ztratit nebo poškodit. Vedení tábora a provozovatel nenese zodpovědnost za případné škody a jakékoliv následky nerespektování těchto podmínek.

12. Při zrušení nebo zkrácení účasti dítěte na LDT ze zdravotních důvodů bude vrácena odpovídající část poplatku s odečtením nezbytných nákladů provozovatele. Pro vrácení poplatku je nutné zažádat e-mailem nejpozději do 10-ti dnů po skončení tábora. K žádosti je také nezbytné předložit kopii lékařské zprávy.

13. Při pozdějším nástupu dítěte do LDT, či dřívějšího odjezdu z LDT z individuálních důvodů se účastnický poplatek nekrátí. Vyloučením dítěte z tábora z kázeňských důvodů zaniká nárok na vrácení části účastnického poplatku.

14. Jestliže účastník z jakéhokoliv důvodu nastoupí do tábora později nebo bude potřebovat odjet dříve, než v uvedených termínech, je vždy nezbytné o této skutečnosti předem informovat vedení tábora!

15. Z tábora dítě vyzvedává jeho zákonný zástupce, který dítě předal na začátku tábora. Jiné osobě bude dítě předáno pouze s písemným zmocněním zákonným zástupcem dítěte a po předchozím informování vedení tábora, nejlépe osobně při nástupu do tábora.

16. Při vypravování svých dětí na tábor se prosím řiďte informacemi na našich webových stránkách, Důležitými informacemi a seznamem Výstroj a Výzbroj, aby byly vaše děti na pobyt v přírodě dobře vybavené a mohly si tábor maximálně užít.

17. Seznamte se prosím také s informacemi o zpracování poskytnutých osobních údajů v další části.