Zálesák Liteň

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro účast na LDT

1. Toto jsou základní všeobecné podmínky provozovatele tábora pro organizaci a průběh letního dětského tábora.

2. Kontaktní údaje: viz sekce Kontakty

3. Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu. Účastník je povinen řídit se táborovým řádem a pokyny vedoucích. Nerespektování vedení tábora a narušování organizace tábora může znamenat ohrožení bezpečnosti všech účastníků, a může mít proto za následek v krajním případě i vyloučení účastníka z tábora.

4. Podáním přihlášky zákonný zástupce dítěte souhlasí s registrací dítěte ve spolku Česká tábornická unie – T.K. Zálesák Liteň na daný kalendářní rok a souhlasí se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Podáním přihlášky zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby provozovatel tábora mohl v průběhu tábora pořizovat obrazové záznamy (fotografie, videozáznam), používat je pro potřeby své propagace a dokumentace své činnosti, případně poskytovat rozmnoženiny těchto záznamů třetím osobám (účastníci, rodiče) při zachování práv na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Při nástupu do tábora je zákonný zástupce dítěte povinen předat posudek o způsobilosti k účasti a prohlášení o bezinfekčnosti a informovat zdravotníka tábora o zdravotním stavu dítěte, všech zdravotních, dietetických a jiných omezeních a všech okolnostech, které je třeba u dítěte zohlednit během jeho pobytu na LDT.

7. Zákonný zástupce dítěte odpovídá za případné poškození vybavení ubytovacího zařízení či majetku provozovatele zaviněné dítětem v době trvání LDT a v případě finančních nákladů na opravu či náhradu škody se bude v odpovídající výši podílet na úhradě.

8. Návštěvy rodičů a jiných rodinných příslušníků nejsou v průběhu tábora z hygienických i psychologických důvodů žádoucí! Návštěva rodinných příslušníků je možná jen ve výjimečných případech a pouze po předchozí domluvě s vedením tábora. Posílejte raději svým dětem hodně dopisů a pohledů. Pošta je pro děti z psychologického hlediska ideálním spojením s domovem a každý pohled či dopis udělá vždy dětem velikou radost. (Informujte o tom prosím i ostatní rodinné příslušníky, zejména prarodiče ad.)

9. Z hygienických důvodů je zakázáno posílání balíků s jakýmkoliv druhem potravin! Potraviny ve stanech podléhají rychle tepelné zkáze, navíc i dobře zabalené trvanlivé potraviny zapříčiňují rychlé stahování hlodavců a hmyzu, již mohou představovat hygienické riziko. (Informujte prosím i ostatní rodinné příslušníky.)

10. Je přísně zakázáno brát na tábor jakékoliv nebezpečné předměty: velké nože (výjimkou jsou pouze kapesní nože z doporučené výzbroje), mačety, praky, jakékoliv vzduchové pušky či pistole, nebo jiné zbraně a nebezpečné předměty, jakoukoliv zábavní pyrotechniku, zapalovače či zápalky, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a omamné látky, materiály ohrožující mravní výchovu dětí a mládeže apod.

11. Důrazně nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, přehrávače, tablety, notebooky apod. (na táboře není el. proud, nelze je dobíjet, a tábor je také ideální příležitostí pro odpočinek od všech moderních technologií), dále jakékoliv cenné předměty, šperky, větší částky peněz a jiné předměty, které by děti během pobytu mohly ztratit nebo poškodit. Vedení tábora nenese zodpovědnost za případné škody!

12. Při zrušení nebo zkrácení účasti dítěte na LDT ze zdravotních důvodů bude vrácena odpovídající část poplatku s odečtením nezbytných nákladů provozovatele. Pro vrácení poplatku je nutné zažádat e-mailem nejpozději do 10-ti dnů po skončení tábora. K žádosti je také nezbytné předložit kopii lékařské zprávy.

13. Při pozdějším nástupu dítěte do LDT, či dřívějšího odjezdu z LDT z individuálních důvodů se účastnický poplatek nekrátí. Vyloučením dítěte z tábora z kázeňských důvodů zaniká nárok na vrácení části účastnického poplatku.

14. Jestliže účastník z jakéhokoliv důvodu nastoupí do tábora později nebo bude potřebovat odjet dříve, než v uvedených termínech, je vždy nezbytné o této skutečnosti předem informovat vedení tábora!

15. Z tábora dítě vyzvedává jeho zákonný zástupce, který dítě předal na začátku tábora. Jiné osobě bude dítě předáno pouze s písemným zmocněním zákonným zástupcem dítěte a po předchozím informování vedení tábora, nejlépe osobně při nástupu do tábora.

16. Při vypravování svých dětí na tábor se prosím řiďte informacemi na našich webových stránkách, Důležitými informacemi a seznamem Výstroj a Výzbroj, aby byly vaše děti na pobyt v přírodě dobře vybavené a mohly si tábor maximálně užít.