Zálesák Liteň

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pro účely členství a účasti na pořádaných akcích dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen obecné nařízení / ON), a příslušných zákonů ČR (aktuálně účinný zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Provozovatel - Správce osobních údajů:

Česká tábornická unie – T. K. Zálesák Liteň, p.s., Liteň, 267 27, IČ: 64753000

Provozovatel, který je správcem a zároveň zpracovatelem poskytnutých osobních údajů, shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjekt údajů/SÚ) v souvislosti se svojí činností, zejména provozování mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit dětí a dospělých, pořádání letních dětských táborů, zotavovacích, zájmových, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a jiných akcí. Provozovatel tímto dokumentem informuje subjekt údajů či zákonného zástupce nezletilého subjektu údajů o tom, jak poskytnuté osobní údaje zpracovává, o druhu, účelu, rozsahu a způsobu zpracování a ochraně údajů a souvisejících právech subjektu údajů.

Zpracovávané osobní údaje

Základní osobní údaje

Účastník akce / člen klubu: Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, pohlaví, věk, poslední absolvovaný ročník školní docházky. Matka a otec účastníka (zák. zást. nezletilého SÚ): Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail.

Údaje o zdravotním stavu

Všechny informace o aktuálním zdravotním stavu účastníka akce sdělené zákonným zástupcem účastníka, informace o užívaných léčivech, informace z lékařského posudku o zdravotní způsobilosti účastníka, informace o onemocněních a aktuálním zdravotním stavu účastníka v průběhu akce, informace o zdravotním ošetření v průběhu akce, informace sdělené ošetřujícími lékaři a zdravotníky.

Účel a způsob zpracování údajů

Správce zpracovává poskytnuté údaje pro tyto účely: Registrace a evidence členů a účastníků, evidence a dokumentace činnosti, splnění právních podmínek a povinností pro činnost organizace, pořádání akcí, organizace a zajištění aktivit. Údaje správce uchovává a zpracovává zejména v listinné a elektronické podobě s chráněným přístupem pro pověřené osoby. Osoby podílející se na zpracování údajů: administrátor přihlášek, hlavní vedoucí, zástupci HV, hospodář Osoby mající přístup k údajům: oddíloví vedoucí, zdravotníci, kuchaři, zásobovač, pracovníci akce, statutární orgán provozovatele

Správce předává poskytnuté OÚ těmto dalším příjemcům

Česká tábornická unie, z.s. - ústředí, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Krajská hygienická stanice a jiné oprávněné kontrolní orgány, záchranné složky IZS, lékařské služby, jiné osoby oprávněné zákonem. Údaje jsou poskytovány v nezbytném rozsahu pro účely registrace, výkonu kontroly, účetnictví, poskytnutí dotace, ochrany zdraví a splnění zákonných povinností.

Právní informace

Osobní údaje jsou zpracovávané z titulu plnění smlouvy a splnění zákonné povinnosti provozovatele.

Správce shromažďuje a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné k poskytnutí služby a splnění zákonných povinností, odpovídající stanovenému účelu, pouze po dobu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. K jiným účelům použije poskytnuté údaje výhradně pro účel a za podmínek stanovených zákonem. Jakmile pomine účel, pro který byly údaje zpracovány, a příslušné právní požadavky k uchování údajů, budou poskytnuté údaje zlikvidovány.

Při zpracování údajů správce dbá na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na zachování lidské důstojnosti a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Údaje budou při uchování a zpracování chráněny před zneužitím.

Osobní údaje nejsou shromažďovány za účelem obchodní činnosti. Provozovatel je neziskovou organizací. Poskytnuté údaje nebudou použity ke komerčním účelům, obchodu a sdělením obchodní povahy. Provozovatel však může zasílat subjektu údajů informace vztahující se k jeho činnosti a k organizaci akcí.

Subjekt údajů (zákonný zástupce) může požádat správce o poskytnutí informace, jaké údaje o něm správce uchovává. Může požádat o opravu chybných údajů, nebo může požádat o výmaz údajů, ke kterým již zanikl důvod k jejich zpracování. Může požádat o výmaz údajů poskytnutých na základě udělení souhlasu ke zpracování – odvolat svůj souhlas (odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním).

Fotografické, audio a video záznamy

Provozovatel akce pořizuje v průběhu akce fotografie, audio a video záznamy ze všech činností a aktivit účastníků během akce. Na těchto záznamech může být zachycen kterýkoliv účastník, pracovník, či další osoby účastnící se akce. Jedná se o dokumentaci činnosti, tyto záznamy jsou uchovány bez dalších osobních údajů sloužících k identifikaci SÚ, materiály neslouží k identifikaci či jinému systematickému zpracování OÚ. Materiály bude provozovatel používat pro účely dokumentace a propagace svých činností, aktivit a pořádaných akcí. Tyto materiály může zveřejnit (např. prostřednictvím internetu) s ohledem na dodržení požadavků na ochranu soukromého a osobního života a lidské důstojnosti dle právních předpisů. Tyto materiály a jejich užití nejsou zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně OÚ.

Kontaktní údaje na správce pro otázky zpracování osobních údajů

e-mail: prihlasky@zalesakliten.cz
web: www.zalesakliten.cz